Lesreglement

Een lesuur duurt 50 minuten, tenzij anders vermeld.

 

1.Cursist dient bij aanvang van de eerste tennisles lid te zijn van TV Alkemade. De inschrijving voor tennisles houdt niet automatisch een lidmaatschap bij de vereniging in. Lidmaatschap van de vereniging dient men zelf bij de vereniging te regelen. Het niet lid zijn van de vereniging kan reden zijn voor uitsluiting van verdere deelname aan de tennislessen. In dat geval volgt géén restitutie van het lesgeld.
2.Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. Bij twijfel i.v.m. bijvoorbeeld slecht weer dient u altijd contact op te nemen met de train(st)er.
3.De reguliere lessen vinden plaats op vooraf, op deze website, gepubliceerde lesdata.
4.Als lessen vanwege het weer geen doorgang kunnen vinden, worden deze ingehaald volgens het volgende principe. De eerste les wordt niet ingehaald, de tweede wel, de derde niet en de eventuele vierde weer wel. Het aantal inhaallessen is daarbij gemaximaliseerd tot twee. De inhaallessen worden normaliter aangeboden in de weken aansluitend op de laatste reguliere lesweek. Geplande inhaallessen worden bij slecht weer niet nogmaals ingehaald.
5.Indien een reguliere les niet kan doorgaan, kan de train(st)er besluiten tot een alternatieve lesvorm (o.a. in de vorm van videoanalyse, theorieles of conditietraining). Deze les staat dan gelijk aan een reguliere les.
6.Eenmaal aangevangen lessen worden nooit ingehaald.
7.De train(st)er beoordeelt ten alle tijden of een training wel of geen doorgang kan vinden.
8.Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen (op basis van leeftijd, niveau, aantal lesjaren en/of andere relevante criteria).
9.Indien een bepaalde groep niet vol is, kunnen er wijzigingen aangebracht worden in het aantal lessen of in het lesgeld. Dit gebeurt in onderling overleg met de betreffende cursisten.
10.In geval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. volgt géén restitutie van het lesgeld.
11.Bij absentie dient men zich bij de train(st)er af te melden.
12.Gemiste lessen als gevolg van bijvoorbeeld een blessure of ziekte kunnen worden ingehaald binnen een andere groep mits daarvoor ruimte aanwezig is en de homogeniteit van de groep hierdoor niet aantast wordt. Daarom zal hier altijd overleg met de train(st)er aan vooraf moeten gaan.
13.In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk de lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en in overleg met de train(st)er.
14.Indien lessen door eigen toedoen worden gemist en niet vooraf worden afgemeld, kunnen deze niet worden ingehaald. Bij tijdige afmelding zal, indien gewenst, door de train(st)er getracht worden een inhaalmoment te verzorgen in een andere lesgroep. Voorwaarden hierbij zijn dat de homogeniteit van deze groep niet aangetast wordt en de andere groepsleden geen bezwaar hiertegen hebben.
15.De directie van MATCH Tennis Organisatie BV is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten.
16.Betaling van de verschuldigde lesgelden zal plaatsvinden door middel van een eenmalige incasso. Verschuldigde lesgelden zullen in de eerste week van de betreffende lescyclus worden afgeschreven. De betaler heeft daarbij géén recht van terugboeking. Voor uw administratie wordt een (digitale) factuur toegezonden.
17.Niet tijdige betaling van de lesgelden kan uitsluiting van de tennislessen tot gevolg hebben.
18.Voor de 20% korting bij het aanbrengen van een nieuwe lesklant, gelden de volgende regels:
19.Een nieuwe lesklant is iemand die het laatste jaar geen tennislessen bij MATCH Tennis Organisatie heeft gevolgd;
20.De korting geldt alleen voor de persoon die een nieuwe lesklant(en) aanbrengt;
21.De persoon die een nieuwe lesklant(en) aanbrengt dient op zijn eigen digitale inschrijfformulier de naam van de nieuwe lesklant(en) in het daarvoor bestemde veld in te vullen;
22.De persoon die de nieuwe lesklant aanbrengt en de nieuw aangebrachte lesklant(en) dienen wel in de betreffende lesperiode geplaatst te kunnen worden;
23.Per aangebrachte lesklant wordt 20% korting gegeven, berekend over het lesbedrag van de aangebrachte lesklant. Bij het aanbrengen van prive of duo trainingen wordt de korting berekend over het groepstarief voor senioren voor een les van vier personen. Deze korting wordt direct op het factuurbedrag van degene die aanbrengt in mindering gebracht;
24.Mocht de korting voor het aanbrengen van meerdere nieuwe lesklanten het factuurbedrag overschrijden dan wordt het restant van de korting meegenomen naar de eerstvolgende lesperiode.